Algemene voorwaarden [01-01-2018]

Art. 1 Definities
Definities worden uitgelegd.


Art. 2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten geleverd door Flexleerkracht.nl.


Art. 3 Betaling
Betalingen dienen te geschieden binnen een betalingstermijn van 21 dagen.


Art. 4 Aanbiedingen/offertes
Aanbiedingen zijn hoogstens 12 maanden geldig, tenzij anders vermeld.


Art. 5 Prijzen
Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen.


Art. 6 Prijsindexering
Indien er prijzen worden aangepast, wordt dit eerst gecommuniceerd middels het bij flexleerkracht.nl bekende e-mailadres.


Art. 7 Informatieverstrekking
U stelt alle informatie die voor de uitvoering relevant is (VOG, Diploma, etc) beschikbaar aan Flexleerkracht. U staat ook in voor de juistheid van deze informatie/documenten. U blijft eigenaar van deze informatie/documenten en Flexleerkracht.nl zal deze dan ook niet mogen verspreiden of tonen aan derden.


Art. 8 Intrekking opdracht
Flexleerkracht.nl kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien. Een restitutie van de resterende periodieke kosten is hierbij aan u verschuldigd.


Art. 9 Uitvoering van de overeenkomst
Wij dienen beide de uitvoering naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uit.


Art.10 Contractduur
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 kalenderjaar.


Art.11 Wijziging van de overeenkomst
Bij wijziging en of aanvulling van de overeenkomt licht flexleerkracht u zo spoedig mogelijk schriftelijk in. Is samenspraak is wijziging mogelijk.


Art.12 Overmacht
Als er een situatie voordoet waarbij flexleerkracht door overmacht niet aan de plichten kan voldoen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


Art.13 Verrekening
U doet afstand van het recht om een schuld aan flexleerkracht te verrekenen met een vordering op flexleerkracht.nl.


Art.14 Opschorting
U doet afstand van het recht om de nakoming van deze overeenkomst op te schorten.


Art.15 Overdracht van rechten
Rechten kunnen niet zonder toestemming worden overgenomen.


Art.16 Verval van vordering
Elk recht op schadevergoeding vervalt na 6 maanden. Voor beide partijen.


Art.17 Verzekering
U dient uw diensten aan uw klanten, verkregen vanuit flexleerkracht.nl, verzekerd te hebben.


Art.18 Aansprakelijkheid schade
De vergoeding voor eventuele schade, voortkomend uit schuld van Flexleerkracht.nl, is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijksheidsverzekering wordt uitbetaald.


Art.19 Aansprakelijkheid voor u
U bent zelf (of uw verzekering) aansprakelijk voor eventuele geleden schade.


Art.20 Vrijwaring
Flexleerkracht.nl vrijwaart zich tegen alle aanspraken van derden.


Art.21 Klachtplicht
U bent verplicht klachten aangaande de geleverde dienst door flexleerkracht.nl aan flexleerkracht.nl door te geven.


Art.22 Eigendomsvoorbehoud
De door flexleerkracht.nl geleverde informatie en documenten blijven eigendom van flexleerkracht.nl totdat hier anders overeengekomen is. Dupliceren hiervan is niet toegestaan.


Art.23 Intellectueel eigendom
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen behoudt Flexleerkracht.nl het recht de term “flexleerkracht” en het bij behorende concept als enige te gebruiken.


Art.24 Geheimhouding
Bedrijfsinformatie (wederzijds) dienen vertrouwelijk mee omgegaan worden.


Art.25 Boete op overtreding geheimshoudingsplicht
Indien de eerdergenoemde geheimhoudingsplicht wordt overtreden geldt hier een boete voor.


Art.26 Niet overname personeel
U neemt geen medewerkers/mede-opdrachtgevers over van Flexleerkracht.nl.


Art.27 Geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Via deze knop is de volledige Algemene voorwaarden te lezen en te downloaden.

Aanmelden